ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 23. 9. 2019

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/17/1/2019Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/17/2/2019Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/17/3/2019Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/17/4/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/17/5/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/17/6/2019Dotační programy Olomouckého kraje
6.1.UZ/17/7/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/17/8/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/17/9/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2019
6.3.UZ/17/10/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6.3.1.UZ/17/11/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
6.4.UZ/17/12/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6.5.UZ/17/13/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
6.6.UZ/17/14/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
7.UZ/17/15/2019Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Komerční bankou, a.s.
8.UZ/17/16/2019Individuální dotace a návratná finanční výpomoc z rozpočtu Olomouckého kraje
9.UZ/17/17/2019Systém vysokorychlostního vážení na krajských komunikacích – zpracování projektové dokumentace
10.UZ/17/18/2019Rozpis nové projektové dokumentace pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje
11.UZ/17/19/2019Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Javorník a obcí Mladějovice
12.UZ/17/20/2019Změna Notifikací pro provozní soubory Elektrická síť Střed a Elektrická síť Nová infrastruktura na období 2023–2032
13.UZ/17/21/2019Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace s městem Zábřeh
14.UZ/17/22/2019Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov
15.UZ/17/23/2019Smlouva o zajištění osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
16.UZ/17/24/2019Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
17.1.UZ/17/25/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
17.1.1.UZ/17/26/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
17.2.UZ/17/27/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
17.2.1.UZ/17/28/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
17.3.UZ/17/29/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
17.4.UZ/17/30/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
17.4.1.UZ/17/31/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
17.5.UZ/17/32/2019Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
18.UZ/17/33/2019Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
19.UZ/17/34/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
20.UZ/17/35/2019Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem mezi Olomouckým krajem a Základní školou a mateřskou školou Dubicko, příspěvkovou organizací, v rámci projektu „Obědy do škol v Olomouckém kraji“
21.UZ/17/36/2019Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo
22.UZ/17/37/2019Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení
23.UZ/17/38/2019Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje pro období 2019–2023
24.UZ/17/39/2019Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení
25.UZ/17/40/2019Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu
27.UZ/17/41/2019Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 2. kola
28.UZ/17/42/2019Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení
29.UZ/17/43/2019Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – Dotační titul č. 2: Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti – vyhodnocení
30.UZ/17/44/2019Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola – revokace části usnesení
31.UZ/17/45/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou, příspěvkovou organizací
32.UZ/17/46/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Moravskou filharmonií Olomouc, příspěvkovou organizací
33.UZ/17/47/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkovou organizací
34.UZ/17/48/2019Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019 – vyhodnocení
35.UZ/17/49/2019Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení
36.UZ/17/50/2019Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení za období 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
37.UZ/17/51/2019Navýšení alokace Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019
38.UZ/17/52/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování
39.UZ/17/53/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – dofinancování
40.UZ/17/54/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
41.UZ/17/55/2019Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020
42.UZ/17/56/2019Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
43.UZ/17/57/2019Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 – vyhodnocení
44.UZ/17/58/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – město Štíty
45.UZ/17/59/2019Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
46.UZ/17/60/2019Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
47.UZ/17/61/2019Projekty Opolského vojvodství – nefinanční zapojení Olomouckého kraje
48.UZ/17/62/2019Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – žádosti příjemců
49.UZ/17/63/2019Vesnice Olomouckého kraje roku 2019
50.UZ/17/64/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
50.1.UZ/17/65/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – DODATEK
51.UZ/17/66/2019Financování závazků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
52.UZ/17/67/2019Odstoupení od dohody o spolupráci mezi Olomouckým krajem a spolkem Osobní Rozvoj Média, z.s.
53.UZ/17/68/2019Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
54.UZ/17/69/2019Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje Českému svazu bojovníků za svobodu
55.UZ/17/70/2019Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 – dodatky ke smlouvám
56.UZ/17/71/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení – požární zbrojnice
57.UZ/17/72/2019Založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje
58.UZ/17/73/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Centrální parkoviště Dolní Lipová“
59.UZ/17/74/2019Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
60.UZ/17/75/2019Žádost o přidělení finančních prostředků na akce Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
61.UZ/17/76/2019Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Hranice, obcí Mutkov, městem Šternberk a obcí Dubicko
62.UZ/17/77/2019Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané
63.UZ/17/78/2019Plán dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
64.UZ/17/79/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a památkové péče
65.UZ/17/80/2019Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice-Lašťany
66.UZ/17/81/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
67.UZ/17/82/2019Personální záležitosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje
68.UZ/17/83/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“
69.UZ/17/84/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Údržba pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Olomouckém kraji“