66.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Usnesení č. UZ/17/81/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje žadateli obec Čechy pod Kosířem, Náměstí svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem, IČO: 00288128, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy za podmínek a s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 66. - Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP a Zem-OŽPZ-Z-23-09-19.docx
Přílohy:
66. - Žádosti o individ. dotaci v oblasti ŽP a Zem-Př.1-Žádosti-OŽPZ-Z-23-09-19-an.XLSX
66. - Žádosti o individuální dotaci v oblasti ŽP a Zem-Př.2-Smlouva-OŽPZ-Z-23-09-19-an.docx