38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – dofinancování

Usnesení č. UZ/17/52/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje návrh na poskytnutí navýšení účelově určené dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 stanovené v souladu s Podprogramem č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje znění vzorových dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelově určené dotace, dle příloh č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelově určené dotace s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorových dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelově určené dotace uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelově určené dotace s poskytovateli sociálních služeb dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 38. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK, Podprogram č.1–dofinancování.docx
Přílohy:
38. Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.docx
38. Příloha č. 2 - Dodatek k ROZHODNUTÍ o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV.docx
38. Příloha č. 3 - Vzorový dodatek ke smlouvě .docx
38. Příloha č. 4 - Vzorový dodatek ke smlouvě – PO obce.docx
38. Příloha č. 5 - Vzorový dodatek ke smlouvě – obec.docx