32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Moravskou filharmonií Olomouc, příspěvkovou organizací

Usnesení č. UZ/17/46/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace, IČO: 00100617, Horní náměstí 424/23, 779 00 Olomouc, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana




Důvodová zpráva: 32.-DZ-Dod. č. 1 k veř.sml. o posk. dot. mezi OK a MFO-OKSPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
32.-Příloha č. 01-Dod. č. 1 k v.s. o posk. d. m. OK a MFO-OKSPP-Z23-09-2019.docx