40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/17/54/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci Za sklem o.s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, IČO: 22901531, na účel a ve výši dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace, dle bodu 2 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


5

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 40. - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální_ZOK-OSV-23-9-2019.docx
Přílohy:
40. - Smlouva o poskytntutí dotace mezi Olomouckým krajem a Za sklem o.s. - anonymizovaná verze.docx