46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/60/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

rozhoduje o námitkách v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, ve znění přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
3

konstatuje , že ověřilo ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:

- s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, jak je obsaženo v kapitole II. Odůvodnění opatření obecné povahy, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

- se stanovisky dotčených orgánů, jak je obsaženo v kapitole V. Odůvodnění opatření obecné povahy, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

- s výsledkem řešení rozporu, jak je obsaženo v kapitole V. Odůvodnění opatření obecné povahy, ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy

- se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, které je uvedeno v příloze č. 2 důvodové zprávy


 
4

vydává Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje dle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) a dle § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v příloze č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: DZ 46. Návrh Akt. č. 2a ZÚR OK.docx
Přílohy:
46. Příloha č. 2 - stanovisko MMR.docx
46. Příloha č. 3 - návrh rozhodnutí o námitkách.docx