19.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství

Usnesení č. UZ/17/34/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace příjemci Vyšší odborná škola živnostenská, s.r.o., Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25373609, ve výši 800 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 19.-DZ-IŽ-školství-OŠM-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
19.-Příloha č. 1-přehled IŽ-školství-Z23-09-2019-anonym. verze.pdf