36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 – vyhodnocení za období 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019

Usnesení č. UZ/17/50/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o rozhodnutí Rady Olomouckého kraje o žádostech o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1, v případech kdy je jí rozhodování vyhrazeno


 
3

schvaluje poskytnutí účelově určeného příspěvku na hospodaření v lesích příspěvkové organizaci zřizované Olomouckým krajem Střední lesnické škole, Jurikova 588, 753 01 Hranice, IČO: 61986038, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací na hospodaření v lesích žadatelům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 4 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/8/57/2017 ze dne 18. 12. 2017


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 5 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 36. - Program na podporu lesních ekosystémů-vyhodnocení-OŽPZ-Z-23-09-2019.docx
Přílohy:
36. - Program na podporu lesa-Př. 1-rozhoduje ROK-OŽPZ-Z-23-09-19.xlsx
36. - Program na podporu lesa-Př. 2-rozhoduje ZOK-OŽPZ-Z-23-09-19.xlsx