57.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: JUDr. Vladimír Lichnovský,
uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/72/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje záměr na založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, dle důvodové zprávy


 
3

rozhoduje o založení Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, kde jediným zakladatelem je Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje zakladatelskou listinu Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., s tím, že tato společnost bude mít jednoho jednatele a pět členů dozorčí rady


 
5

rozhoduje o peněžitém vkladu Olomouckého kraje do základního kapitálu Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a termínu jeho splacení, který bude zároveň uveden v zakladatelské listině


 
6

určuje JUDr. Vladimíra Lichnovského, uvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, správcem vkladu pro správu splaceného peněžitého vkladu před vznikem Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.


 
7

schvaluje založení bankovního účtu pro splacení peněžitého vkladu před vznikem Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., u České spořitelny a.s.


 
8

určuje JUDr. Vladimíra Lichnovského, uvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, jednatelem Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.


 
9

určuje Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana, Ing. Jaromíra Hrubana, člena správní rady Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Mgr. Olgu Fidrovou, vedoucí odboru ekonomického, Mgr. Hanu Kamasovou, vedoucí odboru majetkového, právního a správních činností a Mgr. Radka Stojana, vedoucího oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, členy dozorčí rady Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.


 
10

pověřuje JUDr. Vladimíra Lichnovského, uvolněného člena Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, zabezpečením veškerých navazujících právních jednání a faktických úkonů spojených se založením a vznikem Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o.


 


Důvodová zpráva: 57.Založení CCROK_ZOK_OKH_23-9-19 an..docx
Přílohy:
57.Založení CCROK_ZOK_OKH_ příloha č. 1_ 23-9-19 an..docx