65.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice-Lašťany

Usnesení č. UZ/17/80/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 8. 2018 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany, IČO: 00298654, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 65. - Dodatek č. 1 ke sml. o dot. obci Bělkovice-Lašťany-OŽPZ-Z-23-09-19.docx
Přílohy:
65. - Dodatek č. 1 ke sml. o dot. obci Bělkovice-Lašťany.-Př.1-Dod.-OŽPZ-Z-23-09-19.doc