21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 2. kolo

Usnesení č. UZ/17/36/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje převod finančních prostředků do dotačního Programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2019, ve výši 215 000 Kč, dle důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019, v titulu 1, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/47/2018


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 21.-DZ-Pr. na p. s. v OK v roce 2019 vy. DT 1 P. sp. akcí 2. kolo-OSKPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
21.-Příloha č. 1 - Přehled schválených dotací ROK-OSKPP-Z23-09-2019.xlsx
21.-Příloha č. 2 - Přehled navržených dotací ZOK-OSKPP-Z23-09-2019.xlsx