30.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 1. kola – revokace části usnesení

Usnesení č. UZ/17/44/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/15/40/2019 ze dne 29. 4. 2019, bod č. 4 a 7, v části přílohy č. 1 důvodové zprávy, a to v části žadatele č. 133 – DW7, o.p.s., IČO: 27025624, Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 165 000 Kč příjemci DW7, o.p.s., IČO: 27025624, Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace DW7, o.p.s., IČO: 27025624, Dolní náměstí 23/42, 779 00 Olomouc, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 30.-DZ-PPK v OK v r. 2019-vyhod.1. kola-revokace-OKSPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
30.-Příloha č. 1 - Tabulka s inf. o žád. s upr.náv.-OSKPP-Z23-09-2019.xlsx
30.-Příloha č. 2-Sml. o poskytnutí dotace mezi OK a DW7, o.p.s.OSKPP-Z23-09-2019.docx