50.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/65/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje obci Opatovice, IČO: 00301655, Hlavní 170, 753 56, Opatovice, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Opatovice, IČO: 00301655, Hlavní 170, 753 56, Opatovice, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor „Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím, městům“


 


Důvodová zpráva: 50.1._DZ_Žádost o poskytnutí indiv.dotace v oblasti strat. rozvoje_OSR_ZOK_23.9.2019_Dodatek.docx
Přílohy:
50.1._Příloha č.1_Žádost o poskyt.indiv. dotace v oblasti strat.rozv._OSR_ZOK_23.9.2019_Dodatek.xlsx