60.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o přidělení finančních prostředků na akce Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

Usnesení č. UZ/17/75/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 18 000 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., IČO: 70960399, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 60-žádost o fin.prostř. pro SSOK-ODSH-Z-23-09-2019.docx