27.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení 2. kola

Usnesení č. UZ/17/41/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo ve výši 2 700 000 Kč na celkový objem finančních prostředků ve výši 5 200 000 Kč dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy, a to za podmínky schválení navýšení finančních prostředků ve výši 2 700 000 Kč dle bodu 2 usnesení


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv – příloha č. 2–11, schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/54/2018, za podmínky dle bodu 2 usnesení


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3, 4 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana


6

nevyhovuje žádostem žadatelů o dotaci v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
7

bere na vědomí informaci o stornovaných žádostech a žádostech vyřazených pro nesplnění podmínek pravidel dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a s odůvodněním dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
8

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v dotačním programu Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – 2. kolo dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 27.-DZ-Program podpory kultury v OK v r. 2019-vyh. 2. kola-OSKPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
27.-Příloha č.01-Př.nav.dot v PPK v OK v r. 2019-2.k.-OSKPP-Z23-09-2019-anonym..pdf
27.-Příloha č.02-Př.nev.dot v PPK v OK v r. 2019-2.k-OSKPP-Z23-09-2019-anonym..pdf
27.-Příloha č.03-Př.vyř.žád.v PPK v OK v r. 2019-2.k.-OSKPP-Z23-09-2019-plná verze.xlsx
27.-Příloha č.04-Př.s.d. ROK v PPK v OK v r. 2019-2.k.-OSKPP-Z23-09-2019-anonym..pdf