39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2 – dofinancování

Usnesení č. UZ/17/53/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí navýšení účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb na rok 2019 v souladu s Podprogramem č. 2 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019 jednotlivým sociálním službám, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2020, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
6

ukládá podepsat dodatky k veřejnoprávním smlouvám s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, dle bodu 5 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 39. PFP poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji Podprogram č. 2 - dofinancování.docx
Přílohy:
39. Příloha č. 1 - Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.docx
39. Příloha č. 2 - Vzorový dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace.docx
39. Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 k PFP poskyt.soc.služeb v OK 2020.docx