22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/17/37/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/49/2018 – Smlouva o poskytnutí dotace na akci obcím, městům


 
5

bere na vědomí informaci o žádosti stornované na žádost žadatele dle důvodové zprávy


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 22.-DZ-Pr. na p. inv. a. v o. sp.-pr. a úd. sp. a těl. z. v OK v r. 2019–vyh.-OSKPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
22.-Příloha č.1-Přehled navržených dotací ke schválení ZOK-OSKPP-Z23-09-2019.xlsx
22.-Příloha č.2-Přehled schválených dotací ROK-OSKPP-Z23-09-2019.xlsx