33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkovou organizací

Usnesení č. UZ/17/47/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o., IČO: 49558595, Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 33.-DZ-Dod. č. 1 k veř.sml. o posk.dot.mezi OK a Stř. vol. č. Lipník-OKSPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
33.-Příloha č. 01-Dod. č. 1 k veř.sml. o p.dot.m. OK a Stř. vol. č. Lip-OKSPP-Z23-09-2019.docx