17.4.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/31/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1391/15 ost. pl. o výměře 477 m2 v k.ú. a obci Olšovec z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. st. 385 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2, parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, parc. č. st. 389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2, vše v k.ú. Nezamyslice nad Hanou, obec Nezamyslice, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 934/1 ost. pl. o výměře 95 m2, dle geometrického plánu č. 980-8381/2015 ze dne 12. 10. 2015 pozemek parc. č. 934/10 o výměře 95 m2 v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, z vlastnictví obce Rokytnice, IČO: 00301914, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 499/6 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 499/7 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 499/8 ost. pl. o výměře 664 m2, vše v k.ú. a obci Vyšehoří, vše z vlastnictví obce Vyšehoří, IČO: 00853101, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 7842/3 ostatní plocha o výměře 15 887 m2 a parc. č. 7845/1 ostatní plocha o výměře 10 596 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví statutárního města Prostějov, IČO: 00288659, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.3.–2.5. návrhu na usnesení,

3.2. Domova „Na Zámku“, příspěvkové organizace, dle bodu 2.2. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-09-19.docx
Přílohy:
17.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. nabytí nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-09-19-snímky.pdf