2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/2/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) s termínem plnění k 23. 9. 2019 dle části A) důvodové zprávy

b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy


 
2

bere na vědomí informaci o průběžné realizaci dotačních programů v roce 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje.docx
Přílohy:
2. - Příloha č.1 - Přehled realizace dotačních programů 2019.xlsx