47.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Projekty Opolského vojvodství – nefinanční zapojení Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/61/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje zapojení Olomouckého kraje jako nefinančního partnera ve dvou projektech Opolského vojvodství předložených v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a texty deklarací o partnerství, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1


 
3

ukládá podepsat deklarace o partnerství ke dvěma projektům Opolského vojvodství, dle bodu 2 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 47_DZ_Projekty Opolského vojvodství-nefinanční zapojení Olomouckého kraje-OSR-ZOK-23-9-2019.docx
Přílohy:
47_Příloha 1-Deklarace o partnerství-OSR-ZOK-23-9-2019.docx