17.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/17/25/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/34/2018, bod 2.1., ze dne 17. 12. 2018 ve věci budoucího odprodeje částí pozemků parc. č. 1830/6 ost. pl. a parc. č. 2316/1 ost. pl. o celkové výměře cca 290 m2 v k.ú. a obci Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností Mecalit Plast Czech s.r.o., IČO: 06960715, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem, a to z důvodu nerealizování akce

2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/21/2019, bod 3.9., ze dne 29. 4. 2019 ve věci schválení směny spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 2352/9 ost. pl. o výměře 213 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, za spoluvlastnický podíl (id. 1/2) k pozemku parc. č. 1908/10 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny vlastníků tohoto spoluvlastnického podílu

2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/19/2018, bod 4.2., ze dne 26. 2. 2018 a č. UZ/10/17/2018, bod 2., ze dne 23. 4. 2018 ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na budoucí odprodej částí pozemku v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, z důvodu uzavření přímo kupní smlouvy


 
3

schvaluje  

3.1. směnu spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k pozemku parc. č. 2352/9 ost. pl. o výměře 213 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví vlastníka tohoto podílu za spoluvlastnický podíl (id. 1/4) k pozemku parc. č. 1908/10 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí vlastníkovi tohoto podílu cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 1 155 Kč. Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

3.2. směnu spoluvlastnického podílu (id. 1/4) k pozemku parc. č. 2352/9 ost. pl. o výměře 213 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví vlastníka tohoto podílu za spoluvlastnický podíl (id. 1/4) k pozemku parc. č. 1908/10 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí vlastníkovi tohoto podílu cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 1 155 Kč. Olomoucký kraj uhradí správní poplatek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

3.3. odprodej části pozemku parc. č. 2198 ost. pl. o celkové výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 813-54/2018 ze dne 13. 6. 2018 pozemky parc. č. 2198/2 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 2198/3 ost. pl. o výměře 15 m2, a části pozemku parc. č. 2198 ost. pl. o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 813-55/2018 ze dne 23. 6. 2018 pozemek parc. č. 2198/4 ost. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, za kupní cenu v celkové výši 2 566 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. odprodej části pozemku parc. č. 2125 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 184-117/2017 ze dne 6. 3. 2018 pozemek parc. č. st. 156/2 zast. pl. o výměře 1 m2, v k.ú. a obci Hruška z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 300 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. odprodej části pozemku parc. č. 497/1 ost. pl. o celkové výměře 56 m2, dle geometrického plánu č. 222-72/2018 ze dne 15. 11. 2018 pozemek parc. č. 497/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Penčice, obec Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXXXX za kupní cenu ve výši 39 816 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. odprodej části pozemku parc. č. 497/1 ost. pl. o celkové výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 ze dne 4. 10. 2018 pozemek parc. č. 497/4 o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice, obec Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů XXXXX za kupní cenu ve výši 3 555 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. odprodej pozemku parc. č. 3995/175 ost. pl. o výměře 1 405 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, za kupní cenu ve výši 146 290 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 1012/1 ost. pl. o výměře cca 10 m2 v k. ú. Zdětín na Moravě obec Zdětín mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a XXXXX jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne dokončení stavby „Rekonstrukce oplocení“. V případě, že příjem z odprodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.9. odprodej pozemku parc. č. 6829/7 ost. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. a obci Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, do vlastnictví ČR – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, za kupní cenu ve výši 10 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1.–3.7. návrhu na usnesení,

4.2. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, dle bodu 3.9. návrhu na usnesení,

a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1. a 3.2. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19-anonym. verze.docx
Přílohy:
17.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19-snímky.pdf