17.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/17/29/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1267/1 ost. pl. o výměře 66 m2 a částí pozemku parc. č. 3629 o celkové výměře 1 045 m2, dle geometrického plánu č. 429-78/2019 ze dne 30. 5. 2019 pozemky parc. č. 1267/17 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 3629/4 ost. pl. o výměře 344 m2, parc. č. 3629/5 ost. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 3629/6 ost. pl. o výměře 304 m2, vše v k.ú. a obci Dobromilice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dobromilice, IČO: 00288187. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1073/87 ost. pl. o výměře 21 m2, parc. č. 1063/3 ost. pl. o výměře 124 m2, parc. č. 1073/78 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1073/81 ost. pl. o výměře 23 m2 a parc. č. 1073/83 ost. pl. o výměře 120 m2, vše v k. ú. Javorník-ves, obec Javorník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Javorník IČO: 00302708. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatný převod obrubníků podél silnice v intravilánovém úseku, vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 101 Komunikace v intravilánovém úseku“ a novou dešťovou stoku „D“ – DN 300 – DN 600, včetně všech součástí a příslušenství, vybudovanou v rámci stavebního objektu „SO 101.1 Dešťová kanalizace“, vše jako součást investiční akce „II/449 Senice – průtah“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Senice na Hané, IČO: 00299421, za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2592/1 ost. pl. o celkové výměře 101 m2, parc. č. 2592/2 ost. pl. o celkové výměře 555 m2 a parc. č. 2638 ost. pl. o celkové výměře 51 m2, dle geometrického plánu č. 3891-7406/2018 ze dne 13. 12. 2018 pozemky parc. č. 2592/12 o výměře 90 m2, parc. č. 2592/13 o výměře 11 m2, parc. č. 2592/14 o výměře 435 m2, parc. č. 2592/17 o výměře 67 m2 a parc. č. 2592/19 o výměře 53 m2, a pozemek parc. č. 2638/2 o výměře 51 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 253/1 ost. pl. o výměře cca 1 196 m2, parc. č. 253/2 ost. pl. o výměře cca 1 100 m2 a parc. č. 256 ost. pl. o výměře cca 45 m2, vše v k. ú. Nasobůrky, obec Litovel, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Litovel, IČO: 00299138, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Smíšená stezka v profilu II/635 – Litovel, Nasobůrky“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 202 ost. pl. o celkové výměře 698 m2, dle geometrického plánu č. 736-503/2019 ze dne 22. 3. 2019 pozemek parc. č. 202/2 o výměře 698 m2 v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mostkovice, IČO: 00600032. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 939/4 ost. pl. o výměře 515 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 589 ost. pl. o výměře 27 m2 a částí pozemků parc. č. 367/1 ost. pl. o celkové výměře 282 m2 a parc. č. 2526/66 ost. pl. o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 374-19/2018 ze dne 16. 4. 2018 díl „a“ o výměře 35 m2, díl „b“ o výměře 220 m2 a díl „c“ o výměře 62 m2, vše v k.ú. a obci Mořice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mořice, IČO: 00288462. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. bezúplatný převod pozemní komunikace včetně dešťové kanalizace DN 250, DN 400, DN 500, komunikace pro pěší – chodníku, vodovodu DN 100 a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 527/5 a parc. č. 527/7, oba v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, vybudovaných v rámci realizace stavby „Vědecká knihovna v Olomouci – realizace depozitáře“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.

2.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 472/4 ostatní plocha o výměře cca 600 m2 v k.ú. a obci Výšovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Výšovice, IČO: 00288969, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/36711 Výšovice chodníky, I.etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2463/1 ost. pl. o celkové výměře 4 564 m2, dle geometrického plánu č. 4969-7021/2019 ze dne 14. 2. 2019 pozemky parc. č. 2463/9 o výměře 3 365 m2 a parc. č. 2463/10 o výměře 1 199 m2, vše v k.ú. a obci Hranice a část pozemku parc. č. 692/1 ost. pl. o výměře 102 m2, dle geometrického plánu č. 496-7022/2019 ze dne 21. 2. 2019 pozemek parc. č. 692/5 o výměře 102 m2 v k.ú. a obci Teplice nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČO: 00301311. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 707/50 ost. pl. o výměře 206 m2 a parc. č. 707/51 ost. pl. o výměře 18 m2, oba v k.ú. a obci Ruda nad Moravou, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.13. bezúplatný převod místní komunikace (chodník a cyklostezka), vybudované v rámci stavebního objektu SO 103.1 Místní komunikace (chodník + cyklostezka) na pozemcích parc. č. 1868/18, parc. č. 1868/40, parc. č. 1869/3, parc. č. 1917/4, parc. č. 1917/7 a parc. č. 1917/8, vše v k.ú. Holice u Olomouce, místní komunikace (chodník + cyklostezka), vybudované v rámci stavebního objektu SO 103.2 Místní komunikace (chodník + cyklostezka) na pozemcích parc. č. 486/2, parc. č. 597/14, parc. č. 597/16 a parc. č. 597/17, vše v k.ú. Bystrovany, veřejného osvětlení, vybudovaného v rámci stavebního objektu SO 401 Veřejné osvětlení podél silnice I/35 dle situačního snímku se zaměřením skutečného stavu, pozemků parc. č. 597/14, parc. č. 597/16 a parc. č. 597/17, vše v k.ú. a obci Bystrovany pod stavebním objektem SO 103.2 Místní komunikace (chodník + cyklostezka), vše jako součást investiční akce „I/35 a III/4436 Olomouc – okružní křižovatka“, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, pozemky z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.14. bezúplatný převod části pozemků parc. č. 1180 ost. pl. o celkové výměře 261 m2 a parc. č. 1532 ost. pl. o celkové výměře 174 m2, dle geometrického plánu č. 911-46/2015 ze dne 19. 4. 2016 pozemky parc. č. 1180/2 ost. pl. o výměře 185 m2, parc. č. 1180/3 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 1180/4 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 1180/5 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1532/2 ost. pl. o výměře 140 m2 a parc. č. 1532/3 ost. pl. o výměře 34 m2, vše v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, a dále části pozemků parc. č. 329/3 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 340/1 ost. pl. o celkové výměře 228 m2 a parc. č. 516 ost. pl. o celkové výměře 626 m2, dle geometrického plánu č. 256-46/2015 ze dne 7. 4. 2016 pozemky parc. č. 329/7 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 340/3 ost. pl. o výměře 183 m2, parc. č. 340/4 ost. pl. o výměře 45 m2, parc. č. 516/2 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 516/3 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 516/4 ost. pl. o výměře 82 m2, parc. č. 516 díl „j“ o výměře 330 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 511 trvalý travní porost o celkové výměře 1 348 m2 a parc č. 516 díl „g“ o výměře 82 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 512 ost. pl. o celkové výměře 933 m2, vše v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.15. odkoupení části pozemků parc. č. 497 trvalý travní porost o výměře 6 m2, parc. č. 498 ost. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 499 trvalý travní porost o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 256-46/2015 ze dne 7. 4. 2016 pozemek parc. č. 497 díl „m“ o výměře 6 m2, pozemek parc. č. 498 díl „l“ o výměře 4 m2 a pozemek parc. č. 499 díl „k“ o výměře 16 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 516/1 o celkové výměře 5 935 m2, vše v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví společnosti ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s., IČO: 47677449, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 224 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.16. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 329/1 ost. pl. o výměře 183 m2, parc. č. 512 ost. pl. o výměře 140 m2 a parc. č. 520 ost. pl. o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 256-46/2015 ze dne 7. 4. 2016 pozemek parc. č. 329/6 ost. pl. o výměře 183 m2, pozemek parc. č. 512 díly „e+f“ o výměře 140 m2 a pozemek parc. č. 520 díl „d“ o výměře 47 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 516/1 o celkové výměře 5 935 m2, vše v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.2., 2.4., 2.6.–2.8., 2.11.–2.14., a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.15. a 2.16. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19.docx
Přílohy:
17.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19-snímky.pdf