35.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/17/49/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje úpravu výše alokace finančních prostředků na realizaci jednotlivých dotačních titulů v rámci dotačního programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ dle důvodové zprávy a s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

nevyhovuje žádostem obce Svébohov, Svébohov 64, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303437, obce Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, a obce Svésedlice, Svésedlice č.p. 58, 783 54 Přáslavice, IČO: 00576271, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

nevyhovuje žádosti obce Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou 65, 751 22 Osek nad Bečvou, IČO: 00301680, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
6

schvaluje poskytnutí dotací žadatelům v dotačním titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
7

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu č. 5 a 6 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci obcím, městům, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 6. 2019 usnesením č. UZ/16/55/2019


 
8

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


9

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 7 usnesení, s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 35. - Fond na podporu VH infrastruktury-vyhodnocení-OŽPZ-Z-23-09-19.docx
Přílohy:
35. - Fond VH infrastruktury-vyhodnocení-Př.1-DT 1-Hodnocené žádosti-OŽPZ-Z-23-09-19.XLSX
35. - Fond VH infrastruktury-vyhodnocení-Př.2-DT 2-Hodnocené žádosti-OŽPZ-Z-23-09-19.xlsx