17.2.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/28/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. odkoupení spoluvlastnického podílu ideální 1/2 k pozemku parc. č. 1371/3 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Ústí z vlastnictví podílového spoluvlastníka předmětného pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. odkoupení spoluvlastnického podílu ideální 1/2 k pozemku parc. č. 1371/3 ost. pl. o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Ústí z vlastnictví podílového spoluvlastníka předmětného pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 200 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. odkoupení částí pozemků parc. č. 587/7 ost. pl. o výměře 210 m2 a parc. č. 587/11 ost. pl. o výměře 1 248 m2, dle geometrického plánu č. 153-21/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemky parc. č. 587/7 ost. pl. o výměře 210 m2 a parc. č. 587/11 ost. pl. o výměře 1 248 m2, vše v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou, obec Bouzov, pozemku parc. č. 256/10 ost. pl. o výměře 152 m2, části pozemku parc. č. 264/1 ost. pl. o výměře 73 m2, dle geometrického plánu č. 95-21/2018 ze dne 3. 7. 2018 pozemek parc. č. 264/1 ost. pl. o výměře 73 m2, pozemků parc. č. 264/12 ost. pl. o výměře 446 m2, parc. č. 264/15 ost. pl. o výměře 450 m2, parc. č. 264/16 ost. pl. o výměře 1 039 m2, parc. č. 264/18 ost. pl. o výměře 653 m2, parc. č. 264/20 ost. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 264/21 ost. pl. o výměře 89 m2, vše v k.ú. Jeřmaň, obec Bouzov, pozemku parc. č. 920/28 ost. pl. o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Luká, části pozemku parc. č. 299/3 ost. pl. o výměře 1 341 m2, dle geometrického plánu č. 87-9/2018 ze dne 16. 1. 2019 pozemek parc. č. 299/8 ost. pl. o výměře 1 341 m2, v k.ú. Obectov, obec Bouzov, pozemku parc. č. 400/10 ost. pl. o výměře 286 m2, částí pozemků parc. č. 400/11 ost. pl. o výměře 198 m2, parc. č. 400/15 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 400/18 ost. pl. o výměře 242 m2, dle geometrického plánu č. 192-21/2018 ze dne 13. 7. 2018 pozemky parc. č. 400/11 ost. pl. o výměře 198 m2, parc. č. 400/28 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 400/18 ost. pl. o výměře 242 m2, vše v k.ú. Podolí u Bouzova, obec Bouzov, pozemky parc. č. 515/3 ost. pl. o výměře 127 m2, parc. č. 515/4 ost. pl. o výměře 357 m2, parc. č. 545/5 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 545/6 ost. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 545/7 ost. pl. o výměře 240 m2, vše v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín, pozemku parc. č. 614/60 ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Střemeníčko, obec Luká, pozemku parc. č. 264/17 ost. pl. o výměře 64 m2 v k.ú. Jeřmaň, obec Bouzov, části pozemku parc. č. 152/19 ost. pl. o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 96-8/2018 ze dne 17. 1. 2019 pozemek parc. č. 152/42 ost. pl. o výměře 6 m2, v k.ú. Ješov, obec Luká, vše z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., IČO: 60793015, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 922 042 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. odkoupení části pozemku parc. č. 515/10 ost. pl. o výměře 165 m2, dle geometrického plánu č. 157-21/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemek parc. č. 515/42 ost. pl. o výměře 165 m2, v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín, z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o., IČO: 25398849, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 17 378 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–2.4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK -OMPSČ-Z23-09-19.docx
Přílohy:
17.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK -OMPSČ-Z23-09-19-snímky.pdf