48.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – žádosti příjemců

Usnesení č. UZ/17/62/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/15/57/2019 ze dne 29. 4. 2019, bod 4 a 9, v části přílohy č. 1, a to v části Název akce a Celkové náklady realizované akce u příjemce s poř. č. 10 obec Mírov, bod 4 a 9, v části přílohy č. 1, a to v části Účel použití dotace, Termín akce/realizace projektu a v části Celkové náklady realizované akce u příjemce s poř. č. 88 město Žulová a bod 4 a 9, v části přílohy č. 1, a to v části Popis akce a v části Celkové náklady realizované akce u příjemce s poř. č. 5 obec Všechovice dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje změnu (upřesnění) názvu akce a v části Celkové náklady realizované akce u příjemce obce Mírov, změnu (upřesnění) účelu použití dotace, termín akce/realizace projektu a v části Celkové náklady realizované akce u příjemce města Žulová, upřesnění popisu akce a změnu v části Celkové náklady realizované akce u příjemce obce Všechovice dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje prodloužení termínů dodání smlouvy o dílo dle žádosti příjemce obce Soběchleby v dotačním titulu č. 1, dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy, a v dotačním titulu č. 4, dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dle bodu 3 a 4 usnesení v dotačním programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 48_DZ_Program_obnovy_venkova_OK_2019 - žádosti příjemců_OSR_ZOK_23_9_2019.docx
Přílohy:
48_Příloha 1-Žádost_obce_Mírov_o_upřesnění_názvu_akce_a_celk_nákladů_akce_v_POV_2019.docx
48_Příloha 2-Žádost_města_Žulová_o_upřes_použ_dot_term_akce_a_celk_nákl_akce.docx
48_Příloha 3-Žádost_obce_Všechovice_o_upřes_popisu_akce_a_celk_nákl_akce_v_POV_2019.docx
48_Příloha 4-Žádost_obce_Soběchleby_o_prodl_termínu_dodání_smlouvy_o_dílo_v_DT1_v_POV_2019.docx
48_Příloha 5-Žádost_obce_Soběchleby_o_prodl_termínu_dodání_smlouvy_o_dílo_v_DT4_v_POV_2019.docx