17.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/17/27/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/35/2018, bod 3.16., ze dne 17. 12. 2018, ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí určených pro stavbu „II/150 hr. kraje - Prostějov“ z důvodu změny minimální kupní ceny a změny rozsahu záboru pozemků

2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/23/2019, bod 3.1., ze dne 25. 2. 2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 971 orná půda o výměře cca 105 m2 v k.ú. a obci Vícov mezi vlastníkem tohoto pozemku jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím v souvislosti se stavbou „II/150 hr. kraje - Prostějov“ z důvodu změny minimální kupní ceny

2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/23/2019, bod 3.3., ze dne 25. 2. 2019, ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1311/2 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1496/4 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2, parc. č. 1537/19 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1571/1 ost. pl. o výměře cca 27 m2, parc. č. 1571/4 ost. pl. o výměře 19 m2, parc. č. 1571/7 ost. pl. o výměře 34 m2 a parc. č. 1571/42 ost. pl. o výměře 55 m2, vše v k.ú. a obci Ohrozim, mezi obcí Ohrozim, IČO: 00288543, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným z důvodu změny rozsahu záboru pozemků

2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/17/2010, body 3.3. a 3.4., ze dne 24. 9. 2010 ve věci odkoupení (id. 1/12) pozemku parc. č. 6900/434 ost. pl. o výměře 5 610 m2 v k. ú. a obci Přerov z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 116 875 Kč a odkoupení id. 1/12 pozemku parc. č. 6900/434 ostatní plocha o výměře 5 610 m2 z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 116 875 Kč, vše v katastrálním území a obci Přerov, a to z důvodu změny výše kupní ceny předmětného spoluvlastnického podílu a z důvodu změny spoluvlastníka

2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 3.11., ze dne 25. 6. 2018 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení ideální 1/4 části pozemku parc. č. 995/18 o výměře cca 81 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi původním vlastníkem tohoto podílu jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny vlastníka podílu na pozemku


 
3

schvaluje  

3.1. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „II/150 hr. kraje - Prostějov“, v katastrálním území Ohrozim a v katastrálním území Vícov dle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 hr. kraje - Prostějov“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní ceny předmětných nemovitostí se budou rovnat cenám tržním, stanoveným znaleckými posudky zpracovanými dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádných kupních smluv, minimálně však ve výši 200 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1311/2 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1496/4 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2, parc. č. 1537/19 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1571/1 ost. pl. o výměře cca 76 m2, parc. č. 1571/4 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 1571/7 ost. pl. o výměře 94 m2 a parc. č. 1571/42 ost. pl. o výměře 120 m2, vše v k.ú. a obci Ohrozim, mezi obcí Ohrozim, IČO: 00288543, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/150 hr. kraje - Prostějov“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě budou rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.3. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/12) pozemku parc. č. 6900/434 ost. pl. o výměře 5 610 m2 v k. ú. a obci Přerov z vlastnictví vlastníka tohoto podílu do vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 98 175 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení ideální 1/8 části pozemku parc. č. 995/18 orná půda o výměře cca 81 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi vlastníkem tohoto podílu jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení - obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti bude sjednána ve výši 165 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení ideální 1/8 části pozemku parc. č. 995/18 orná půda o výměře cca 81 m2 v k.ú. a obci Ptení mezi vlastníkem tohoto podílu jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „III/37349 Ptení - obchvat“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětné nemovitosti bude sjednána ve výši 165 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.6. odkoupení části pozemku parc. č. 955 ost. pl. o výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 487-696/2006 ze dne 31. 1. 2007 pozemek parc. č. 955/2 o výměře 42 m2, vše v k.ú. Hrubá Voda, obec Hlubočky, z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 10 707 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. odkoupení pozemku parc. č. 1217 ost. pl. o výměře 89 m2 v k.ú. Hrubá Voda, obec Hlubočky, z vlastnictví vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 22 689 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. odkoupení pozemku parc. č. 574 ost. pl. o výměře 18 m2, v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 191 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.9. odkoupení pozemku parc. č. 569 ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 12 056 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.10. odkoupení části pozemku parc. č. 3432 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 6897-16/2019 ze dne 14. 2. 2019 pozemek parc. č. 3432 díl „a“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3433 o celkové výměře 729 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IČO: 26206803, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 500 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 7 800 Kč, včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 460/6 vodní pl. o výměře cca 91 m2 v k.ú. a obci Bezuchov a parc. č. 284/15 vodní pl. o výměře cca 172 m2 v k.ú. a obci Oprostovice, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem těchto pozemků jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 12. 2018. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724, SO 103 – úsek III“ kolaudována a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemků parc. č. 284/8 vodní pl. o výměře cca 228 m2 a parc. č. 284/9 vodní pl. o výměře cca 239 m2, oba v k.ú. a obci Oprostovice, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem těchto pozemků jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 12. 2018. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724, SO 103 – úsek III“ kolaudována a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 284/16 vodní pl. o výměře cca 52 m2 v k.ú. a obci Oprostovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem tohoto podílu k pozemku jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 12. 2018. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724, SO 103 – úsek III“ kolaudována a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 284/16 vodní pl. o výměře cca 52 m2 v k.ú. a obci Oprostovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníkem tohoto podílu k pozemku jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 12. 2018. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/437 Týn nad Bečvou – křižovatka s III/43724, SO 103 – úsek III“ kolaudována a za podmínky, že pozemek nebo jeho část bude zastavěna silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

3.15. odkoupení pozemků parc. č. 162/1 ost pl. o výměře 1 009 m2, parc. č. 163 zast. pl. o výměře 604 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., parc. č. 164 zahrada o výměře 456 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník z vlastnictví města Jeseníku, IČO: 00302724, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, za kupní cenu ve výši 4 700 180 Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.16. odkoupení části pozemku parc. č. 708 zahrada o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 577-5099/2016 ze dne 1. 12. 2016 pozemek parc. č. 708/2 zahrada o výměře 8 m2, oba v k.ú. Mladějovice u Šternberka, obec Mladějovice, z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu celkem ve výši 1 280 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

neakceptuje návrh společnosti ÚSOVSKO a.s., IČO: 60793015, na odkoupení části pozemku parc. č. 218/2 orná půda o výměře 159 m2, dle geometrického plánu č. 328-31/2017 ze dne 15. 3. 2018 pozemek parc. č. 218/3 ost. pl. o výměře 159 m2, v k.ú. a obci Police a pozemku parc. č. 5461/6 ost. pl. o výměře 194 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, vše z vlastnictví společnosti ÚSOVSKO a.s., IČO: 60793015, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za celkovou kupní cenu ve výši 70 600 Kč, a to z důvodu nesouladu požadavku společnosti ÚSOVSKO a.s., s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/35/2018 ze dne 17. 12. 2018 o stanovení výše kupní ceny


 
5

souhlasí  

5.1. s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje ke spoluvlastnickému podílu (id. 1/4) k pozemku parc. č. 108 ost. pl. o výměře 313 m2 v k.ú. a obci Křtomil, a to v souvislosti s převodem tohoto podílu

5.2. s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje k pozemku parc. č. 6034/52 ost. pl. o výměře 313 m2 v k.ú. a obci Přerov, a to v souvislosti s jeho převodem z vlastnictví společnosti Trinom s.r.o., do vlastnictví statutárního města Přerova


 
6

nevyhovuje žádosti ve věci odkoupení části pozemku parc. č. st. 27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 dle geometrického plánu č. 256-46/2015 ze dne 7. 4. 2016 díl „a“ o výměře 6 m2, vše v k.ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, z vlastnictví vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 4 800 Kč, tj. 800 Kč/m2, z důvodu vlastníkem navrhované výše kupní ceny, která není v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. 12. 2018


 
7

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

7.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.6.–3.9. a 3.16. návrhu na usnesení,

7.2. Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace, dle bodu 3.10. návrhu na usnesení,

7.3. Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, dle bodu 3.15. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19.docx
Přílohy:
17.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf
17.2.-majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-09-19 - Příloha č. 1.docx