23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje pro období 2019–2023

Usnesení č. UZ/17/38/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje znění Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje pro období 2019–2023 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 23.-Koncepce rozvoje těl. a sp. Ol. kraje pro období 2019-2023-OSKPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
Příloha č. 1-Koncepce roz. těl. a sp. Ol. kraje pro období 2019 - 2023-OSKPP-Z23-9-2019.pdf