17.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/26/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje odprodej pozemku parc. č. st. 164 zast. pl. o výměře 169 m2, jehož součástí je stavba Nové Zámky, č.p. 4, byt. dům, části pozemku parc. č. 494/1 zahrada o výměře 539 m2, dle geometrického plánu č. 454-134/2016 ze dne 12. 7. 2016 pozemek parc. č. 494/4 zahrada o výměře 539 m2, části pozemku parc. č. st. 88 zast. pl. o výměře 615 m2, dle geometrického plánu č. 454-134/2016 ze dne 12. 7. 2016 pozemek parc. č. 715 ost. pl. o výměře 615 m2, vše v k.ú. a obci Mladeč z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti SaFire s.r.o., IČO: 25010379, za kupní cenu ve výši 1 950 000 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodu 2 návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 17.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-09-19.docx
Přílohy:
17.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z23-09-19-snímek.pdf