58.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: JUDr. Vladimír Lichnovský,
uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Centrální parkoviště Dolní Lipová“

Usnesení č. UZ/17/73/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace společností CLITIA, a.s., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha, IČO: 26510103, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, dle bodu 2 usnesení

O: JUDr. Vladimír Lichnovský, uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: 58. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Centrální parkoviště Dolní Lipová.docx
Přílohy:
58. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Centrální parkoviště Dolní Lipová_P1_an.docx
58. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Centrální parkoviště Dolní Lipová_P2_an.pdf
58. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Centrální parkoviště Dolní Lipová_P3.pdf