ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 27. 2. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/3/1/2017Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/3/2/2017Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
1.2.UZ/3/3/2017Návrh na odvolání MUDr. Oto Košty, Ph.D., z funkce hejtmana a člena Rady Olomouckého kraje
1.3.UZ/3/4/2017Volba hejtmana
1.4.UZ/3/5/2017Volba člena Rady Olomouckého kraje
3.UZ/3/6/2017Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava
4.UZ/3/7/2017Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.UZ/3/8/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
6.UZ/3/9/2017Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
7.1.UZ/3/10/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – rozpočtové změny
7.2.UZ/3/11/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2016 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
8.1.UZ/3/12/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
8.1.1.UZ/3/13/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK
8.2.UZ/3/14/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje na rok 2017
8.3.UZ/3/15/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
8.4.UZ/3/16/2017Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2018–2019
9.UZ/3/17/2017Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2017 a vyhodnocení činnosti za rok 2016
10.UZ/3/18/2017Dodatek č. 22 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
11.1.UZ/3/19/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.1.1.UZ/3/20/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
11.2.UZ/3/21/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.2.1.UZ/3/22/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
11.3.UZ/3/23/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.3.1.UZ/3/24/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
11.4.UZ/3/25/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.4.1.UZ/3/26/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
11.5.UZ/3/27/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.5.1.UZ/3/28/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
12.UZ/3/29/2017Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
13.UZ/3/30/2017Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhodnocení
14.UZ/3/31/2017Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2016
15.UZ/3/32/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství, sportu a kultury
16.UZ/3/33/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury
17.UZ/3/34/2017Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora celoroční sportovní činnosti
18.UZ/3/35/2017Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 – vyhlášení
19.UZ/3/36/2017Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
20.UZ/3/37/2017Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016
21.UZ/3/38/2017Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017 – vyhlášení
22.UZ/3/39/2017Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017 – vyhlášení
23.UZ/3/40/2017Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 – vyhlášení
24.UZ/3/41/2017Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2017 – vyhlášení
25.UZ/3/42/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Agrární komoře Olomouckého kraje
26.UZ/3/43/2017Aktualizace č. 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
27.UZ/3/44/2017Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
28.UZ/3/45/2017Dotační program pro sociální oblast 2017 – vyhlášení
29.UZ/3/46/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
30.UZ/3/47/2017Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020
31.UZ/3/48/2017Dotační program Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ – vyhlášení
32.UZ/3/49/2017Žádost o individuální dotaci v oblasti zdravotnictví – IV. kongres praktických lékařů SVL ČLS JEP
33.UZ/3/50/2017Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“ – vyhlášení
34.UZ/3/51/2017Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2017 – Zdraví 2020
35.UZ/3/52/2017Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
36.UZ/3/53/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
37.UZ/3/54/2017Technická oprava v hodnotícím kritériu v dotačních programech v oblasti regionálního rozvoje
38.UZ/3/55/2017Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
39.UZ/3/56/2017Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
40.UZ/3/57/2017Zastoupení Olomouckého kraje ve zřizovaných a spolupracujících subjektech
41.UZ/3/58/2017Volba přísedícího Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
42.UZ/3/59/2017Finanční záležitosti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
43.UZ/3/60/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – nové investice
44.UZ/3/61/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – podpora sportovních akcí
45.UZ/3/62/2017Rezignace na funkci člena Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového člena výboru