11.5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/3/28/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1301 ost. pl. o celkové výměře 272 m2, dle geometrického plánu č. 527 – 204/2014 ze dne 11. 12. 2014 pozemky parc. č. 1301/2 ost. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 1301/3 ost. pl. o výměře 243 m2, částí pozemku parc. č. 1335/2 ost. pl. o celkové výměře 1 680 m2, dle geometrického plánu č. 527 – 204/2014 ze dne 11. 12. 2014 pozemky parc. č. 1335/92 ost. pl. o výměře 1 398 m2 a parc. č. 1335/93 ost. pl. o výměře 282 m2, částí pozemku parc. č. 1335/6 ost. pl. o celkové výměře 107 m2, dle geometrického plánu č. 527 – 204/2014 ze dne 11. 12. 2014 pozemky parc. č. 1335/97 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 1335/99 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 1335/100 ost. pl. o výměře 43 m2 a parc. č. 1335/103 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. Úsov – město, obec Úsov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Úsova, IČ: 00303500. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 1335/1 ost. pl. o celkové výměře 292 m2, dle geometrického plánu č. 527 – 204/2014 ze dne 11. 12. 2014 pozemky parc. č. 1335/89 ost. pl. o výměře 200 m2, parc. č. 1335/90 ost. pl. o výměře 78 m2 a parc. č. 1335/91 ost. pl. o výměře 14 m2, částí pozemků parc. č. 1506 ost. pl. o celkový výměře 184 m2, dle geometrického plánu č. 527 – 204/2014 ze dne 11. 12. 2014 pozemky parc. č. 1506/2 ost. pl. o výměře 171 m2 a parc. č. 1506/3 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k.ú. Úsov – město, obec Úsov, vše z vlastnictví města Úsova, IČ: 00303500, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1439/2 ost. pl. o výměře 651 m2, částí pozemku parc. č. 408/2 ost. pl. o výměře 916 m2 a částí pozemku parc. č. 4946 ost. pl. o výměře 332 m2, dle geometrického plánu č. 901-462/2015 ze dne 15. 11. 2015 pozemky parc. č. 408/3 ost. pl. o výměře 475 m2, parc. č. 408/4 ost. pl. o výměře 441 m2, parc. č. 4946/2 ost. pl. o výměře 208 m2 a parc. č. 4946/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k.ú. a obci Konice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Konice, IČ: 00288365. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. S darovací smlouvou bude současně uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 408/2 ost. pl. o výměře 916 m2, dle geometrického plánu č. 901-462/2015 ze dne 15. 11. 2015 pozemky parc. č. 408/3 ost. pl. o výměře 475 m2 a parc. č. 408/4 ost. pl. o výměře 441 m2, v k.ú. a obci Konice, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace a v právu vstupovat a vjíždět na části předmětného pozemku v souvislosti s opravami a provozováním a odstraňováním tohoto zařízení.
2.4. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5061 ost. pl. o výměře 4 442 m2 v k.ú. a obci Konice z vlastnictví města Konice, IČ: 00288365, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 65 ost. pl. o výměře 7 m2 a parc. č. 544/2 ost. pl. o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 1277 –8/2016 ze dne 22. 6. 2016 pozemek parc. č. 65 díl „d“ o výměře 7 m2 a parc. č. 544/1 díly „c + a“, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 543 ost. pl. o celkové výměře 128 m2, částí pozemků parc. č. 65 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 544/1 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 548 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 1277 – 8/2016 ze dne 22. 6. 2016 pozemek parc. č. 65 díl „f“ o výměře 1 m2, parc. č. 544/1 díl „e“ o výměře 9 m2 a parc. č. 548 díly „g +i + k“ o celkové výměře 10 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 545/1 ost. pl. o celkové výměře 275 m2, částí pozemků parc. č. 544/1 ost. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 548 ost. pl. o výměře 32 m2, dle geometrického plánu č. 1277 –8/2016 ze dne 22. 6. 2016 pozemek parc. č. 544/1 díl „x“ o výměře 4 m2 a parc. č. 548 díl „n“ o výměře 32 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 547 ost. pl. o celkové výměře 451 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: 00296481. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 543 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 568 ost. pl. o výměře 126 m2, dle geometrického plánu č. 1277 – 8/2016 ze dne 22. 6. 2016 pozemek parc. č. 543 díl „b“ o výměře 3 m2 a pozemek parc. č. 568 díl „y“ o výměře 126 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 544/1 ost. pl. o celkové výměře 4 862 m2, částí pozemku parc. č. 547 ost. pl. o celkové výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 1277 – 8/2016 ze dne 22. 6. 2016 pozemek parc. č. 547 díly „o + j + h“ o celkové výměře 29 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 548 ost. pl. o celkové výměře 1 073 m2, vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, vše z vlastnictví města Zlaté Hory, IČ: 00296481, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 827/2 ost. pl. o výměře 254 m2, dle geometrického plánu č. 220 – 175/2016 ze dne 14. 7. 2016 pozemek parc. č. 827/3 ost. pl. o výměře 254 m2, v k.ú. a obci Ondratice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Ondratice, IČ: 00288578. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 451/6 vodní plocha o výměře 131 m2, dle geometrického plánu č. 223- 249/2016 ze dne 5. 9. 2016 pozemek parc. č. 451/7 ost. pl. o výměře 131 m2, v k.ú. a obci Ondratice z vlastnictví obce Ondratice, IČ: 00288578, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3350/1 ost. pl. o celkové výměře 937 m2, dle geometrického plánu č. 4368 – 3/2016 ze dne 21. 3. 2016 pozemky parc. č. 3350/3 ost. pl. o výměře 500 m2, parc. č. 3350/4 ost. pl. o výměře 369 m2, parc. č. 3350/5 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 3350/6 o výměře 24 m2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Šternberka, IČ: 00299529. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3389 ost. pl. o výměře 42 m2, dle geometrického plánu č. 4368 – 3/2016 ze dne 21. 3. 2016 pozemek parc. č.3389/2 ost. pl. o výměře 42 m2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví města Šternberka, IČ: 00299529, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 2. 1., 2. 3., 2. 5., 2. 7. a 2. 9. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 2., 2. 4., 2. 6., 2. 8. a 2. 10. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 11.5.1.-majetkoprávní záležitosti-vzáj. bezúpl. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.5.1.-majetkoprávní záležitosti-vzáj. bezúp. převody nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-2017.pdf