11.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/3/24/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 392/11 ost. pl. o celkové výměře 1 061 m2, dle geometrického plánu č. 1187 – 93/2016 ze dne 18. 10. 2016 pozemek parc. č. 392/18 ost. pl. o výměře 979 m2 a parc. č. 392/19 ost. pl. o výměře 82 m2, v k.ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1040/2 ost. pl. o celkové výměře cca 300 m2 v k.ú. Benkov u Střelic, obec Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník podél III/4495 v místní části Benkov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1892/2 ost. pl. o výměře cca 2 200 m2 a parc. č. 1892/8 ost. pl. o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. a obci Vikýřovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Vikýřovice, IČ: 00635898, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Vikýřovice – chodník na ul. Petrovská, 2. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 601/1 ost. pl. o celkové výměře cca 290 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouce, IČ: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1361 ost. pl. o celkové výměře 453 m2, dle geometrického plánu č. 290 – 117/2012 ze dne 10. 10. 2012 pozemky parc. č. 1361/2 ost. pl. o výměře 301 m2 a parc. č. 1361/3 vodní pl. o výměře 152 m2, v k.ú. Rájec u Zábřeha, obec Zábřeh, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Rájec, IČ: 00303267. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 976/4 ost. pl. o výměře 383 m2, dle geometrického plánu č. 342 – 150/2016 ze dne 13. 6. 2016 pozemek parc. č. 976/8 ost. pl. o výměře 383 m2, v k.ú. a obci Nová Hradečná, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Nová Hradečná, IČ: 00575658. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.7. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2924 ost. pl. o výměře cca 450 m2 a parc. č. 2933 ost. pl. o výměře cca 180 m2, oba v k.ú. a obci Hlubočky mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Hlubočky, IČ: 00298891, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým budou stavby „Chodníky v obci Hlubočky v trase od stávající opěrné zdi v ulici Dukelských hrdinů po ulici Luční“ a „Vybudování chodníku v obci Hlubočky v trase ZŠ Mar. Údolí – Velkoobchod hračky Mihaj při silnici III. třídy“ kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikaci - úsek silnice č. II/457 v délce 0,143 km v ul. Bernartické (cca km 9,775 až 9,918 původního provozního staničení) a pozemky parc. č. 1063/7 ost. pl. o výměře 346 m2 a parc. č. 3464 ost. pl., vše v k.ú. Javorník - ves, obec Javorník, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Javorník, IČ: 00302708, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.9. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 1692 –9/2016 ze dne 22. 7. 2016 pozemek parc. č. 2233/3 díl „h“ o výměře 16 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1547 ost. pl. o celkové výměře 538 m2, části pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře 644 m2 a části pozemku parc. č. 2233/4 ost. pl. o výměře 53 m2, dle geometrického plánu č. 1692 – 9/2016 ze dne 22. 7. 2016 pozemek parc. č. 2233/3 díl „d“ o výměře 644 m2 a část pozemku parc. č. 2233/4 ost. pl. o výměře 53 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2233/4 ost. pl. o celkové výměře 697 m2, části pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře 303 m2, dle geometrického plánu č. 1692 – 9/2016 ze dne 22. 7. 2016 pozemek parc. č. 2233/3 díl „f“ o výměře 303 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 2311 ost. pl. o celkové výměře 2 906 m2, části pozemku parc. č. 2232/1 ost. pl. o výměře 11 m2 a části pozemku parc. č. 2233/3 ost. pl. o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 1692 –9/2016 ze dne 22. 7. 2016 pozemek parc. č. 2232/1 díl „a“ o výměře 11 m2 a parc. č. 2233/3 díl „g“ o výměře 16 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2316 ost. pl. o celkové výměře 763 m2, části pozemku parc. č. 2232/1 ost. pl. o celkové výměře 12 m2, dle geometrického plánu č. 1692 – 9/2016 ze dne 22. 7. 2016 pozemek parc. č. 2232/1 díl „b“ o výměře 11 m2 a pozemek parc. č. 2232/1 díl „c“ o výměře 1 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2318/1 ost. pl. o celkové výměře 4 479 m2, vše v k.ú. a obci Velká Bystřice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Velká Bystřice, IČ: 0029965. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.10. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2594/3 ost. pl. o celkové výměře 60 m2, dle geometrického plánu č. 3699 – 8241/2016 ze dne 16. 9. 2016 pozemky parc. č. 2594/46 ost. pl. o výměře 41 m2 a parc. č. 2594/48 ost. pl. o výměře 19 m2, a část pozemku parc. č. 2592/2 ost. pl. o výměře 120 m2, dle geometrického plánu č. 3699 – 8241/2016 ze dne 16. 9. 2016 pozemek parc. č. 2592/8 ost. pl. o výměře 120 m2, vše v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.11. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1931/1 ost. pl. o výměře cca 620 m2 v k.ú. a obci Postřelmov a části pozemku parc. č. 1044 ost. pl. o výměře cca 360 m2 v k.ú. a obci Sudkov, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Postřelmov, IČ: 00303232, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník Postřelmov – Sudkov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.12. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2288/1 ost. pl. o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Uničov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČ: 00299634, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přechod ul. Šumperská – II/446 vč. chodníku mezi ul. Zahradní a Technickými službami“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.13. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1812/1 ost. pl. o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Šumvald mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Šumvald, IČ: 00298891, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald – Libina“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.14. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 909/5 ost. pl. o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Hranice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Hranice, IČ: 00301311, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba chodníku kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.15. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2658/5 ost. pl. o výměře 1 005 m2 a parc. č. 2658/8 ost. pl. o výměře 144 m2, oba v k.ú. a obci Přemyslovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Přemyslovice, IČ: 00288683. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.16. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1453/1 ost. pl. o výměře cca 1 620 m2 v k.ú. a obci Bratrušov a části pozemku parc. č. 1298 ost. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Bratrušov, IČ: 00635847, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník Bratrušov – II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.17. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1894/1 ost. pl. o výměře cca 340 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Vikýřovice, IČ: 00635898, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba “Revitalizace centra obce Vikýřovice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.18. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1298 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Šumperkem, IČ: 00303461, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Cyklostezka Bratrušov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.19. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 853/1 ost. pl. o výměře cca 90 m2 v k.ú. Maršíkov, obec Velké Losiny mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Velké Losiny, IČ: 00303551, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Výstavba a oprava chodníků v Maršíkově – II. etapa“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.20. bezúplatný převod pozemku parc. č. 7540/27 ost. pl. o výměře 256 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Prostějov, IČ: 00288659. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2. 1., 2. 5., 2. 6., 2. 9., 2. 10., 2. 15. a 2. 20. návrhu na usnesení, a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.
 


Důvodová zpráva: 11.3.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.3.1.-majetoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-2017.pdf