39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Lucie Štěpánková MBA
ředitelka Krajského úřadu Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. UZ/3/56/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2neschvaluje prominutí povinnosti odvodu, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy

 
3schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále v plné výši, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 39. Prominutí povinností za PRK-DZ-2017-OKo-ZOK_02-27-2017.doc
Přílohy:
39. Prominutí povinností za PRK-Příloha č. 1-2017-OKo-ZOK_02-27-2017.doc