9.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2017 a vyhodnocení činnosti za rok 2016

Usnesení č. UZ/3/17/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotace Centru služeb pro silniční dopravu se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 70898219
 
3schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení činnosti při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území Olomouckého kraje v roce 2017 mezi Olomouckým krajem a Centrem služeb pro silniční dopravu se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 70898219, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 9-BESIP-ODSH-Z-27-02-2017.doc