12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/29/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1–6 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana


4zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 12.-DZ-Program na podporu EVVO v OK v r. 2017-vyhlášení-OŠSK-Z27-2-2017.docx
Přílohy:
12.-Příloha č. 1-Program na podporu EVVO v OK v r. 2017-OŠSK-Z27-2-2017.docx
12.-Příloha č. 2 - Vzorová žádost pro rok 2017-OŠSK-Z27-2-2017.xlsx
12.-Příloha č. 3 - Vzor. veřejnop. sml. o poskytnutí dotace na akci PO-OŠSK-Z27-2-2017.docx
12.-Příloha č. 4 - Vzor. veřejnop. sml. o poskytnutí dotace na akci pr. os.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
12.-Příloha č. 5 - Popis projektu-OŠSK-Z27-2-2017.docx
12.-Příloha č. 6 - Čestné prohl. o nezměněné identifikaci žadatele-OŠSK-Z27-2-2017.docx