11.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/3/27/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 555 ost. pl. o výměře 1 080 m2, dle geometrického plánu č. 365-75/2014 ze dne 3. 7. 2014 pozemky parc. č. 555/2 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 555/3 ost. pl. o výměře 453 m2, parc. č. 555/4 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 555/5 ost. pl. o výměře 541 m2, parc. č. 555/6 ost. pl. o výměře 15 m2 a parc. č. 555/7 ost. pl. o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Lesnice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lesnice, IČ: 00302872. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 55 m2, dle geometrického plánu č. 365-75/2014 ze dne 3. 7. 2014 pozemek parc. č. 536/6 ost. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Lesnice, z vlastnictví obce Lesnice, IČ: 00302872, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 571 ost. pl. o výměře 507 m2, částí pozemku parc. č. 2251/1 ost. pl. o výměře 2 202 m2, dle geometrického plánu č. 1164-581/2015 ze dne 19. 2. 2016 pozemky parc. č. 2251/4 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 2251/5 ost. pl. o výměře 400 m2, parc. č. 2251/6 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 2251/7 ost. pl. o výměře 1 559 m2, parc. č. 2251/8 ost. pl. o výměře 122 m2 a části pozemku parc. č. 2239/1 ost. pl. o výměře 46 m2, dle geometrického plánu č. 1167-6/2016 ze dne 17. 3. 2015 pozemky parc. č. 2239/5 ost. pl. o výměře 29 m2, parc. č. 2239/6 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 2239/7 ost. pl. o výměře 5 m2, vše v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Loštice, IČ: 00302945. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1188 ost. pl. o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 1164-581/2015 ze dne 19. 2. 2016 pozemek parc. č. 1188/2 ost. pl. o výměře 13 m2, pozemků parc. č. 2258/2 ost. pl. o výměře 196 m2 a parc. č. 2258/4 ost. pl. o výměře 109 m2, vše v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví města Loštice, IČ: 00302945, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 920/2 ost. pl. o výměře 1 608 m2 v k.ú. a obci Luká, pozemku parc. č. st. 82 zast. pl. o výměře 32 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., a pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 396 m2, vše v k.ú. Javoříčko, obec Luká, pozemků parc. č. 61/17 orná půda o výměře 30 m2, parc. č. 61/18 orná půda o výměře 32 m2, parc. č. 61/19 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 68/9 orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 68/10 orná půda o výměře 223 m2, parc. č. 74/10 trvalý travní porost o výměře 6 m2, parc. č. 75/6 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 75/7 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 89/8 trvalý travní porost o výměře 110 m2, parc. č. 94/12 orná půda o výměře 8 m2 a parc. č. 94/13 orná půda o výměře 810 m2, vše v k.ú. Veselíčko, obec Luká, částí pozemků parc. č. 951/1 ost. pl. o celkové výměře 816 m2, parc. č. 920/1 ost. pl. o celkové výměře 688 m2 a parc. č. 905/1 ost. pl. o celkové výměře 426 m2, dle geometrického plánu č. 199-505/2009 ze dne 30. 4. 2010 pozemek parc. č. 905/16 ost. pl. o výměře 70 m2, část pozemku parc. č. 951/1 díl „h“ o výměře 8 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 899/1 ost. pl. o celkové výměře 7 961 m2, části pozemku parc. č. 920/1 díl „a1“ o výměře 336 m2 a parc. č. 951/1 díl „m“ o výměře 215 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 899/7 ost. pl. o celkové výměře 4 429 m2, části pozemku parc. č. 951/1 díl „l“ o výměře 195 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 899/8 ost. pl. o celkové výměře 2 553 m2, částí pozemku parc. č. 951/1 díly „i+j“ o výměře 393 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 899/19 ost. pl. o celkové výměře 1 657 m2, části pozemku parc. č. 905/1 díl „c“ o výměře 310 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 905/17 ost. pl. o celkové výměře 324 m2, části pozemku parc. č. 905/1 díl „b“ o výměře 46 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 905/18 ost. pl. o celkové výměře 375 m2, částí pozemků parc. č. 920/1 díl „z“ o výměře 352 m2 a parc. č. 951/1 díl „k“ o výměře 5 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 920/35 ost. pl. o celkové výměře 357 m2, vše v k.ú. a obci Luká, částí pozemku parc. č. 152/39 ost. pl. o výměře 578 m2, dle geometrického plánu č. 66-505/2009 ze dne 13. 2. 2012 pozemky parc. č. 152/40 ost. pl. o výměře 445 m2 a parc. č. 152/41 ost. pl. o výměře 133 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 905/2 ost. pl. o výměře 1 318 m2, parc. č. 905/14 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 920/10 ost. pl. o výměře 58 m2, vše v k.ú. a obci Luká, pozemků parc. č. 152/3 ost. pl. o výměře 281 m2, parc. č. 152/4 ost. pl. o výměře 62 m2, parc. č. 152/25 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 152/26 ost. pl. o výměře 158 m2 a parc. č. 152/28 ost. pl. o výměře 81 m2, vše v k.ú. Ješov, obec Luká, pozemku parc. č. 935/28 ost. pl. o výměře 239 m2 v k.ú. a obci Luká, pozemku parc. č. 163/9 ost. pl. o výměře 12 m2 v k.ú. Veselíčko, obec Luká, pozemku parc. č. 614/7 ost. pl. ovýměře 124 m2 v k.ú. Střemeníčko, obec Luká, částí pozemků parc. č. 905/6 ost. pl. o celkové výměře 5 608 m2, parc. č. 899/1 ost. pl. o výměře 379 m2, parc. č. 899/7 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 899/12 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 899/19 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 199-505/2009 ze dne 30. 4. 2010 pozemek parc. č. 905/6 ost. pl. o výměře 5 060 m2, část pozemku parc. č. 905/6 díl „d“ o výměře 548 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 905/15 ost. pl. o celkové výměře 1 125 m2, části pozemků parc. č. 899/1 díly „o+q“ o výměře 379 m2, parc. č. 899/7 díl „w“ o výměře 28 m2, parc. č. 899/12 díl „u“ o výměře 50 m2, parc. č. 899/19 díly „s+t“ o výměře 29 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 951/1 ost. pl. o celkové výměře 18 142 m2, vše v k.ú. a obci Luká, vše z vlastnictví obce Luká, IČ: 00299171, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 2. 1., 2. 3. a 2. 5. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 2., 2. 4. a 2. 6. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 11.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z27.2.2017.pdf