13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/3/30/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19. 12. 2016 usnesením č. UZ/2/36/2016
 
4ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 13.-DZ-Progr. na pod. terciárního vzděl. v OK v r. 2017-vyhodnocení-OŠSK-Z27-02-2017.docx
Přílohy:
13.-Příloha č.1 Seznam žadatelů-OŠSK-Z27-02-2017.xls