25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Agrární komoře Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/42/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2016/04295/OŽPZ/DSM ze dne 07. 11. 2016 o poskytnutí dotace z programu „Individuální žádosti 2016“ na realizaci projektu „Vzdělávání a podpora, poradenství v zemědělství, potravinářství a lesnictví“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem Agrární komorou Olomouckého kraje, Blanická 383/3, 779 00 Olomouc, IČ: 70930520, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 25. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. AK OK-OŽPZ-Z-27-02-2017.docx
Přílohy:
25. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. AK OK-Př.1-Dodatek-OŽPZ-Z-27-02-2017.docx