31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dotační program Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/48/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 19. 6. 2017

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu
 


Důvodová zpráva: 31.-Program pro obl.PP pro 2017-OZ-DZ.docx
Přílohy:
31.-P1-Pravidla dot. prog. pro obl. protidr. prev. pro rok 2017.docx
31.-P2-Vzorová žádost pro rok 2017.xlsx
31.-P3-Vzorová smlouva-Dot.prog.pro obl. protidr.prev.2017_právnické_osoby_činn....docx
31.-P4-Čestné prohlášení de minimis.docx