23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/40/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 2.4. důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci obcí v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: 19. 6. 2017

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 23. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-2017-vyhlášení-OŽPZ-Z-27-02-2017.docx
Přílohy:
23. – Program na podporu aktivit ŽP a Zem-2017-Př.1-Program-OŽPZ-Z-27-02-17.docx
23. – Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.1-Žádost DT 1-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx
23. – Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.2-Žádost DT 2-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx
23. – Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.3-Žádost DT 3-OŽPZ-Z-27-02-17.xlsx
23. – Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.4-čestné prohlášení-OŽPZ-Z-27-02-17.docx