1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Oto Košta, Ph.D.
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/3/1/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 27. 2. 2017

 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 27-02-17 - aktualizace po ROK 27-02-17.docx