11.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/3/21/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje:
2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, bod 5.11., ze dne 23. 9. 2016 ve věci uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“, v katastrálních územích Supíkovice a Písečná u Jeseníka dle tabulky uvedené v Příloze č. 5 důvodové zprávy z důvodu změn v záborech pozemků provedených v záborovém elaborátu a z důvodu zvýšení kupní ceny
2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, bod 5.12., ze dne 23. 9. 2016 ve věci uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a obcí Supíkovice a obcí Písečná jako budoucími dárci na budoucí bezúplatné nabytí pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“, v katastrálních územích Supíkovice a Písečná u Jeseníka dle tabulky uvedené v Příloze č. 5 důvodové zprávy z důvodu změn v záborech pozemků provedených v záborovém elaborátu
2.3. části usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016 ze dne 23. 9. 2016, bod 3.5., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení částí pozemků dle tabulky uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy mezi vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu výkupu před stavbou
2.4. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/19/2015, ze dne 25. 9. 2015, bod 3. 3., ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků mezi statutárním městem Prostějovem jako budoucími dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným z důvodu změny předmětu převodu
2.5. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/24/2016, body 3. 4. a 3. 7., ze dne 19. 12. 2016 ve věci odkoupení pozemků v k.ú. a obci Žerotín a v k.ú. a obci Měrotín z důvodů nezájmu vlastníků odprodat nemovitosti do vlastnictví Olomouckého kraje

 
3schvaluje 
3.1. uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím a vlastníky pozemků jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“, v katastrálních územích Supíkovice a Písečná u Jeseníka dle tabulky uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy. Kupní cena bude sjednána ve výši 100 Kč/m2. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“ kolaudována a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.2. uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách mezi Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a obcí Supíkovice a obcí Písečná jako budoucími dárci na budoucí bezúplatné nabytí pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“, v katastrálních územích Supíkovice a Písečná u Jeseníka dle tabulky uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy. Řádné darovací smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“ kolaudována a za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích darovacích smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.
3.3. odkoupení pozemku parc. č. 597/155 orná půda o výměře 1 668 m2 v k.ú. a obci Drahanovice z vlastnictví obce Drahanovice, IČ: 00298841, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 635 000 Kč a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4. odkoupení části pozemku parc. č. 2549/119 ost. pl. o výměře 35 m2, dle geometrického plánu č. 2533 – 35/2015 ze dne 24. 5. 2016 pozemek parc. č. 2549/135 ost. pl. o výměře 35 m2, v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví pana Břetislava Kurfürsta do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 12 100 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.5. odkoupení části pozemku parc. č. 2549/110 ost. pl. o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 2533 – 35/2015 ze dne 24. 5. 2016 pozemek parc. č. 2549/134 ost. pl. o výměře 2 m2, v k.ú. a obci Mohelnice z podílového spoluvlastnictví paní Marie Kinové (id. 1/2) a pana Alexandra Kina (id 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 690 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.6. odkoupení pozemků parc. č. 1042/4 ost. pl. o výměře 121 m2 a parc. č. 1042/5 ost. pl. o výměře 104 m2 v k.ú. a obci Mořice z vlastnictví pana Petra Klapila do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 15 220 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 1862/2 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, částí pozemků parc. č. 290/4 orná půda o výměře 35 m2, parc. č. 290/3 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 258/32 trvalý travní porost o výměře 140 m2, parc. č. 258/30 trvalý travní porost o výměře 30 m2, parc. č. 266/12 orná půda o výměře 30 m2, parc. č. 266/11 orná půda o výměře 10 m2, parc. č. 266/1 orná půda o výměře 40 m2, parc. č. 258/27 trvalý travní porost o výměře 425 m2, vše v k.ú. a obci Niva, vše mezi společností LAKEWOOD s.r.o., IČ: 27605434, jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/377 – Niva – hr. kraje II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckými posudky, vyhotovenými ke dni převodu nemovitostí, minimálně ve výši 40 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu k částem pozemků parc. č. 357/14 orná půda o výměře 4 357 m2 a parc. č. 470/71 orná půda o výměře 2 171 m2 (id. 3/4), vše v k.ú. a obci Niva, vše mezi paní Růženou Mlčochovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/377 – Niva – hr. kraje II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí bude sjednána ve výši rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckými posudky, vyhotovenými ke dni převodu nemovitostí, minimálně ve výši 40 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemků parc. č. 290/11 orná půda o výměře 7 071 m2 (id. 1/3) v k.ú. a obci Niva mezi paní Jarmilou Plškovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „II/377 – Niva – hr. kraje II. etapa“ kolaudována, za podmínky, že pozemek nebo jeho části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena spoluvlastnického podílu k předmětné nemovitosti bude sjednána ve výši rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem, vyhotoveným ke dni převodu nemovitostí, minimálně ve výši 40 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv a správní poplatky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.10. odkoupení části pozemku parc. č. 88 ost. pl. o výměře 22 m2, dle geometrického plánu č. 1040 – 3/2013 ze dne 17. 7. 2013 pozemek parc. č. 88/2 ost. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. a obci Loštice z vlastnictví JEDNOTY, spotřebního družstva Zábřeh, IČ: 00032433, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 5 780 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.11. odkoupení pozemků parc. č. st. 150 zast. pl. o výměře 274 m2, parc. č. 2/1 zahrada o výměře 64 m2 a parc. č. 232/2 zahrada o výměře 167 m2, vše v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, vše z vlastnictví pana Jiřího Pavlů do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 121 790 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje 
4.1. odkoupení pozemků nebo jejich částí, určených pro stavbu „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“, v katastrálním území Prostějov, katastrálním území Smržice a katastrálním území Držovice na Moravě dle tabulky uvedené v Příloze č. 3 důvodové zprávy a současně schvaluje uzavření kupních smluv a smluv o budoucích kupních smlouvách mezi Olomouckým krajem jako (budoucím) kupujícím a vlastníky pozemků jako (budoucími) prodávajícími. Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny dle podmínek uvedených v důvodové zprávě před zahájením stavebních prací na stavbě. Budoucí kupující vyzve budoucí prodávající k uzavření řádných kupních smluv nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách. Kupní cena předmětných nemovitostí bude činit 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/03053/OMP/DSB ze dne 11. 1. 2010 uzavřené mezi Annou Zatloukalovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny rozsahu trvalého záboru na stavbou dotčeném pozemku a sjednocení podmínek převodu stanovených usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016 ze dne 23. 9. 2016
4.3. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/03170/OMP/DSB ze dne 11. 1. 2010 uzavřené mezi Vojtěchem Pospíšilem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu změny rozsahu trvalého záboru na stavbou dotčeném pozemku a sjednocení podmínek převodu stanovených usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016 ze dne 23. 9. 2016
4.4. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/03168/OMP/DSB ze dne 11. 1. 2010 uzavřené mezi Marií Benešovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu požadavku výkupu pozemku před stavbou
4.5. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/03172/OMP/DSB ze dne 11. 1. 2010 uzavřené mezi Františkem Pospíšilem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím z důvodu požadavku výkupu pozemku před stavbou
4.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 7611/4 ost. pl. o výměře 58 m2 a částí pozemků parc. č. 5932/1 orná půda o výměře cca 932 m2, parc. č. 7610/7 ost. pl. o výměře cca 92 m2, parc. č. 7610/16 ost. pl. o výměře cca 190 m2, parc. č. 7611/3 ost. pl. o výměře cca 3 m2, parc. č. 7618 ost. pl. o výměře cca 135 m2, parc. č. 7622 ost. pl. o výměře cca 36 m2 a parc. č. 7626/1 orná půda o výměře cca 148 m2, vše v katastrálním území Prostějov, obec Prostějov, mezi statutárním městem Prostějovem, IČ: 00288659, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí ve vlastnictví Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smlouvy o budoucí darovací smlouvě bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

 
5schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení:
5.1. části pozemku parc. č. 568 orná půda o výměře cca 131 m2 v k.ú. a obci Smržice mezi Annou Zatloukalovou jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
5.2. ideální 1/6 části pozemku parc. č. 637/2 ost. pl. o výměře cca 18 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice mezi Vojtěchem Pospíšilem jako budoucím prodávajícím a Olomouckým krajem jako budoucím kupujícím,
s tím, že řádné kupní smlouvy budou uzavřeny do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ kolaudována, za podmínky, že pozemky nebo jejich části budou zastavěny silnicí, která bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. Kupní cena předmětných nemovitostí se bude rovnat ceně tržní, stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku účinných v době uzavření řádných kupních smluv, minimálně však částce ve výši 600 Kč/m2. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správních poplatků k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Součástí smluv o budoucích kupních smlouvách bude rovněž ustanovení o oprávnění Olomouckého kraje provést výše jmenovanou stavbu.

 
6nevyhovuje žádosti Olgy Pekařové, Dagmar Hainsové a Josefa Dittmanna o odkoupení částí pozemků parc. č. 5868 orná půda a parc. č. 5881 orná půda, oba v k.ú. a obci Prostějov, potřebných pro realizaci stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ včetně ochranného pásma za kupní cenu ve výši 1 300 Kč/m2 z důvodu rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje vykupovat všechny pozemky za cenu stanovenou znaleckým posudkem, minimálně však ve výši 600 Kč/m2
 
7schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:
7.1. Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodu 3. 3. návrhu na usnesení
7.2. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodu 3. 4. – 3. 6., 3. 10., 3. 11. návrhu na usnesení,
a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 11.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.2. - Příloha č. 1 - Soupis pozemků dotč. stavbou Písečná-Velké Kunětice-OMPSČ-Z27-02-17.docx
11.2. - Příloha č. 2 - Revokace-soupis poz., dotč. stavb. Prostěj. přel. silnice-OMPSČ-R27-02-17.doc
11.2. - Příloha č. 3 - Soupis pozemků, dotč. stavb. Prostěj. přel. silnice-OMPSČ-Z27-02-17.doc
11.2.-majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z27.2.2017.pdf