33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“ – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/50/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“ dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotace nad 200 000 Kč a žádostí o dotace poskytované obcím na konkrétní účel v dotačním programu Olomouckého kraje „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“ na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 19. 6. 2017

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci dotačního programu „Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2017“
 


Důvodová zpráva: 33.-DP OK-Pr. na podporu zdraví a zdravého životního stylu v r. 2017-vyhlášení-DZ.docx
Přílohy:
33.-P1-Pravidla dotačního programu Olomouckého kraje .docx
33.-P2-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje včetně příloh č. 1 a 2.docx