11.4.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/3/26/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/14/2016, bod 2. 20., ze dne 23. 9. 2016 ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Přerov mezi společností AVEZO Plus a.s., IČ: 27757803, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným z důvodu změny subjektu na straně budoucího dárce

 
3schvaluje 
3.1. uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. a obci Přerov mezi společností AVEZO Plus a.s., IČ: 27757803, jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným
3.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5290/105 ost. pl. o výměře cca 11 m2 v k.ú. a obci Přerov mezi společností THEIAEPSILON s.r.o., IČ: 04541570, jako budoucím dárcem, Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným a společností REALSANT s.r.o., IČ:25343246, jako investorem. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí právní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 


Důvodová zpráva: 11.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.4.1-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-2017.pdf