34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2017 – Zdraví 2020

Usnesení č. UZ/3/51/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje realizaci Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém kraji v roce 2017 dle důvodové zprávy
 
3schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč dle důvodové zprávy
 
4schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Českou republikou – Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, se sídlem Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, IČ: 71009248, ve znění Přílohy č. 3 důvodové zprávy
 
5ukládá podepsat smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 34.-Zdravotně-preventivní programy 2017-DZ.docx
Přílohy:
34.-P1-Zpráva o plnění.docx
34.-P2-Návrh čerpání finančních prostředků.doc
34.-P3-Darovací smlouva.doc