11.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/3/19/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. odprodej částí pozemků parc. č. 1713/2 trvalý travní porost o výměře 17 m2 a parc. č. 1713/3 trvalý travní porost o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 6688 – 45/2016 ze dne 10. 6. 2016 část pozemku parc. č. 1713/2 díl „a“ o výměře 17 m2 a parc. č. 1713/3 díl „b“ o výměře 7 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1713/3, vše v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk, do společného jmění manželů Ivany a Romana Matýsových za kupní cenu ve výši 7 680 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2014/02077/OMP/OSM, uzavřené dne 28.7.2014, mezi Olomouckým krajem a obcí Mostkovice, jehož obsahem bude upřesnění podmínek stanovených v kupní smlouvě tak, že obce Mostkovice je oprávněna jednorázově pronajmout předmětné nemovitosti třetí osobě za nájemné v místě a čase obvyklé k nekomerčnímu využití, zejména za účelem uspořádání společenských a kulturních akcí. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstanou nezměněna.
2.3. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2016/00406/OMP/OSM ze dne 10. 5. 2016 mezi Olomouckým krajem a společností ARES Lipník n. B., s.r.o., IČ: 62300008, jehož obsahem bude prodloužení termínu splnění podmínky vybudování samostatné přípojky plynu, vody a elektřiny pro areál Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, a to do 31. 5. 2017

 
3nevyhovuje žádosti 
3.1. pana Ing. Jiřího Vágnera o odprodej pozemků parc. č. 341/1 orná půda o výměře 2 643 m2, parc. č. 341/26 ost. pl. o výměře 1 693 m2 a parc. č. 527/4 ost. pl. o výměře 1 418 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřská školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín do jeho vlastnictví, a to z důvodu potřebnosti předmětných nemovitostí pro činnost příspěvkové organizace
3.2. pana Jana Koblihy o odprodej pozemku parc. č. 4717/28 ost. pl. o výměře 598 m2 v k.ú. a obci Přerov, eventuálně některých dalších navazujících pozemků, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 do jeho vlastnictví, a to z důvodu potřebnosti předmětných nemovitostí pro činnost příspěvkové organizace

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk dle bodu 2. 1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.
 


Důvodová zpráva: 11.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z27.2.2017.pdf