11.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/3/23/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 6829/2 ost. pl. o výměře 434 m2 a parc. č. 6833/2 ost. pl. o výměře 61 m2, oba v k.ú. a obci Němčice nad Hanou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Němčice nad Hanou, IČ: 00288497. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace III/03555 od křižovatky se silnicí II/437, km 0,000, uzlový bod UB2511A015, po konec úseku v km 0,629, UB 2511A052 nacházející se na pozemku parc. č. 392 v k.ú. Staměřice, obec Dolní Újezd, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Dolní Újezd, IČ: 00636223, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě.
2.3. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 844/2 ost. pl. o celkové výměře 2 542 m2, dle geometrického plánu č. 691 –1/2016 ze dne 18. 1. 2016 pozemky parc. č. 844/7 ost. pl. o výměře 1 289 m2 a parc. č. 844/8 ost. pl. o výměře 1 253 m2, v k.ú. a obci Olšany u Prostějova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Olšany u Prostějova, IČ: 00288560. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1611/2 ost. pl. o výměře 12 018 m2 a části pozemku parc. č. 1612 ost. pl. o výměře 806 m2, dle geometrického plánu č. 563 – 100/2016 ze dne 23. 9. 2016 pozemek parc. č. 1612/2 ost. pl. o výměře 806 m2, vše v k.ú. Opatovice u Hranic, obec Opatovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Opatovice, IČ: 00301655. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2316/1 ost. pl. o výměře cca 2 615 m2 a části pozemku parc. č. 2316/2 ost. pl. o výměře cca 120 m2, oba v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničov, IČ: 00299634. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Přechod – Litovelská Uničov“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2373/14 ost. pl. o výměře 2 193 m2, dle geometrického plánu č. 6588 – 196/2016 ze dne 20. 6. 2016 pozemek parc. č. 2373/33 ost. pl. o výměře 2 193 m2, a pozemek parc. č. 2373/15 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240, do vlastnictví města Jeseníku, IČ: 00302724, za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. S darovací smlouvou bude současně uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen na předmětné pozemky, spočívajících zejména v právu umístění a provozování regulační stanice a plynovodní přípojky, kioskové trafostanice včetně kabelového vedení, kanalizace a vodovodní přípojky, věcným břemenem chůze a jízdy a dále věcným břemenem umístění a provozování parkoviště. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně a ve prospěch Olomouckého kraje.
2.7. bezúplatný převod části silnice č. III/05510 H – extravilán, délka úseku 251 m, od km staničení 0,693 do km 0,944 (od začátku k.ú. Domaželice po uzlový bod A216), která se nachází na pozemku parc. č. 798, a dále část silnice č. III/05510 H – intravilán, délka úseku 240 m, od km staničení 0,944 do km 1,184 (uzlový bod A217 až uzlový bod A154), která se nachází na pozemku parc. č. 799, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Domaželice, IČ: 00845132

 
3nevyhovuje žádosti města Hranice, IČ: 00301311, o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2801/1 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města, z důvodu potřebnosti pozemku pro činnost příspěvkové organizace

 
4schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:
4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2. 1., 2. 3., 2. 4., 2. 7. návrhu na usnesení,
4.2. Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240 dle bodu 2. 6. návrhu na usnesení,
a vždy to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 11.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z27.2.2017.pdf