11.2.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/3/22/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/11/2016, bod 6. 12., ze dne 23. 9. 2016, ve věci odkoupení nemovitostí v k.ú. a obci Litovel z vlastnictví pana Jiřího Navary do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, z důvodu snížení rozsahu odkupovaných nemovitostí
 
3schvaluje odkoupení pozemku parc. č. st. 1652 zast. pl. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1141, rodinný dům, a části pozemku parc. č. 856/56 ost. pl. o výměře 320 m2, dle geometrického plánu č. 2670-15/2017 ze dne 18. 1. 2017 pozemek parc. č. 856/56 ost. pl. o výměře 320 m2, vše v k.ú. a obci Litovel, vše z vlastnictví pana Jiřího Navary do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 3 500 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 
4schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, dle bodu 2. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.
 


Důvodová zpráva: 11.2.1.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-17.doc
Přílohy:
11.2.1.-majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z27-02-2017.pdf