19.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/3/36/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1–10 důvodové zprávy
 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 19.-DZ-Progr. na podp. volnoč. a těl. aktivit v OK v r. 2017-vyhlášení-OŠSK-Z27-2-2017.docx
Přílohy:
19.-Příloha č.01-Progr. na podp. volnoč. a těl. aktivit v OK v r. 2017-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.02-Vzorová žádost pro rok 2017-OŠSK-Z27-2-2017.xlsx
19.-Příloha č.03-Vzor. veřejnop. sml. o posk. dotace na akci pr. os.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.04-Vzor. veřejnop. sml. o posk.í dotace na činnost pr. os.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.05-Vzor. veřejnop. sml.o poskK dotace naK činnost FO podnik.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.06-Vzor. veřejnop. sml. o poskytnutí dotace na akci FO podnik.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.07-Vzor. veřejnop. sml. o posk. dotace na činnost FO nepod.-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.08-Vzor. veřejnop. sml. o posk. dot. na akci FO nepodnikateli-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.09-Čestné prohl. žadatele o nezměněné identifikaci-OŠSK-Z27-2-2017.docx
19.-Příloha č.10-Čestné prohl. žadatele o podpoře de minimis-OŠSK-Z27-2-2017.doc